V súlade so zákonom č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave, zorganizoval v dňoch 06. – 10. februára 2024 kurz odborného minima, ktorý bol cielene zameraný na skupinu znalcov, a to z rôznych znaleckých odborov (Lekárstvo, Zdravotníctvo a farmácia a pod.).  Účelom tohto vzdelávania bolo získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na  výkon znaleckej činnosti. Vzdelávanie oficiálne otvorila garantka vzdelávania, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., ktorá privítala účastníkov kurzu. Prednášky pútavo prezentovali títo lektori: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Mgr. Barbora Maliarová, PhD., JUDr. Margita Medveczká, Mgr. Sylvia Hvizdošová, JUDr. Gevorg Ayrumyan, PhD., JUDr. Vladimír Danilák.

U3V KLUB EKONÓM pri Ekonomickej univerzite v Bratislave pozýva na 3. ročník Senior Ekonóm plesu, ktorý sa uskutoční 9. februára 2024 od 17:00 hod. v Jedálni Študentského domova Dolnozemská cesta.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave vždy pred Vianocami organizuje zaujímavé prednášky a podujatia pre študentov UTV a seniorov Petržalky.

4. decembra 2023 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo Verejné zasadnutie Rady primátora pre práva starších obyvateľov. Na pozvanie sa tohto podujatia zúčastnili doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. prvý prodekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je zároveň aj člen Rady primátora a PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA, manažérka UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Od 21. do 29. novembra 2023 sa zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili na pozvanie Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku AIUTA medzinárodného kongresu AIUTA, ktorý organizovala Pontificia Universidad Católica de Chile v Santiago de Chile. Témou kongresu bolo celoživotné vzdelávanie, práva seniorov na vzdelávanie a spolupráca univerzít tretieho veku s autoritami miest.

Novela Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykazovanie informácií o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti (nefinančné informácie, ESG). Oboznámte sa s aktuálnymi požiadavkami na vykazovanie udržateľnosti, v podmienkach SR v zmysle novely Zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.