Slávnostné otvorenie nového akademického roku 2023/2024 prebehlo postupne. Najskôr v Leviciach, potom v Bratislave, neskôr v Piešťanoch, vo Vajnoroch a nakoniec v Partizánskom a v Topoľčanoch. V Bratislave sa slávnostného aktu zúčastnili prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Anita Romanová, PhD. dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. prodekanka Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Mgr. Iveta Jančoková 1. vicestarostka MČ Bratislava-Petržalka.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 19. júla 2023 dokončila jubilejnú kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý už všetci poznajú pod skratkou PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a mesto Levice zastúpené primátorom RNDr. Jánom Krtíkom, podpísali 2. júna 2023 Memorandum o spolupráci a porozumení. Na stretnutí boli prítomní dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Anita Romanová PhD., prvý prodekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD., zástupca primátora mesta Levice Mgr. Peter Benček, riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach PhDr. Vlasta Kollárová, za Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA a Ing. Mária Šajmírová.

Skupina študentov Univerzity tretieho veku (ďalej len UTV) Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v uplynulých dňoch zúčastnila študijnej cesty do Turecka, ktorej súčasťou bola medzinárodná konferencia na tému Moderný turizmus seniorov. Cesta bola realizovaná v dvoch tureckých mestách Efez a Pamukkale a organizovaná pod záštitou svetovej organizácie UTV AIUTA, ktorej EU v Bratislave je členom, a v spolupráci s tureckou organizáciou ADK, ktorá sa špecializuje na cestovný ruch pre seniorov.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave dokončila ďalšiu časť svojho príbehu. V pondelok 15. mája 2023 sa v aule univerzity uskutočnili promócie absolventov, v dvoch skupinách za sebou. Vyše sto starších študentov si prevzalo osvedčenie u ukončení štúdia. V obidvoch skupinách sa v aule vystriedali absolventi Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijných programoch v Bratislave a v Piešťanoch.

V dňoch 11.5. – 12.5.2023 zabezpečila Ekonomická univerzita v Bratislave prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania odborné vzdelávanie účastníkov celoslovenského pracovného stretnutia pracovníkov kontrolných útvarov samosprávnych krajov. Školenie sa uskutočnilo v hoteli Jantár v Dudinciach na základe požiadavky združenia HK8 – Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov.

Súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave je už niekoľko rokov Univerzita tretieho veku. Seniorov, študentov je možné stretnúť pravidelne na chodbách našej „alma mater“. Je všeobecne známe, že štúdium Univerzity tretieho veku prichádza aj do miest, kde nie sú vysoké školy a kde nemôžu seniori študovať v mieste svojho bydliska.