Po dvojročnej, nežiadanej prestávke, sa v piatok 17.02.2023 uskutočnil 2. ročník Plesu seniorov UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave, U3V Klubu Ekonóm a Petržalskej Klubovne aktívnych seniorov.

V dňoch 7.2.2023 – 11.2.2023 úspešne absolvovali frekventanti Znaleckého ústavu EU v Bratislave online osobitné vzdelávanie, tzv. Odborné minimum pre znalcov organizované pod záštitou odbornej garantky vzdelávania prof. Heleny Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave vždy pred Vianocami organizuje zaujímavé podujatie pre seniorov – študentov UTV.

Ekonomická univerzita v Bratislave, zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a Mestská časť Bratislava-Vajnory, zastúpená starostom Ing. Michalom Vlčekom, podpísali 12. decembra 2022 Memorandum o spolupráci a porozumení. Na stretnutí boli prítomní aj dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., vicestarostka Mestskej časti Bratislava-Vajnory Ing. Soňa Molnárová a za Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA a Ing. Mária Šajmírová.

Od 22. 11. 2022 do 30. 11. 2022 sa PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku EU v Bratislave, zúčastnila dvoch konferencií a zasadnutia výboru AIUTA, ktoré zorganizovala svetová organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci s CIUTA, Asociáciou Univerzít tretieho veku v Senegale.

V zastúpení rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., dňa 10.10.2022, doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy, doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. prorektorka pre vzdelávanie, spoločne s PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., MBA, manažérkou Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a členkou výboru AIUTA, prijali prezidenta AIUTA prof. Francois Vellas, ktorý pôsobí na Univerzite v Toulouse a člena výboru AIUTA prof. Carlosa Santosa z univerzity v Portugalsku. Obe strany diskutovali o možnostiach spolupráce nielen v oblasti vzdelávania starších študentov, ale aj o spolupráci v rámci programu Erasmus+.

Každý október Mesiac úcty k starším je obdobím mnohých zaujímavých, účelových a zmysluplných podujatí pre seniorov. Petržalský Seniorfest 2022 seniorom ponúka, takmer každý deň, od 19. septembra do 17. októbra 2022 zmysluplné aktivity rôzneho zamerania. Koncerty, prednášky, tvorivé dielne, kvízy, folklórne večery, komentované prechádzky, športové turnaje, jablkové hodovanie, divadelné predstavenia a pod. V rámci dlhodobej spolupráce sa vo veľkej miere na Petržalskom Seniorfeste podieľa aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Spolupráca sa realizuje nielen na našej akademickej pôde, ale aj v Petržalskej klubovni aktívnych seniorov, ktorú pred necelým rokom otvoril starosta Petržalky a dal k dispozícii všetkým seniorom, nielen z Petržalky.

Slávnostné otvorenie nového akademického roku prebehlo postupne. Najskôr v Bratislave, neskôr v Piešťanoch, v Partizánskom, v Topoľčanoch a nakoniec vo Vajnoroch. V Bratislave sa slávnostného aktu zúčastnili prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ing. Ján Hrčka starosta MČ Bratislava-Petržalka.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 15. júla 2022 dokončila ďalšiu kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý už bežne všetci nazývajú PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.