Milí študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, dovoľte nám v mene nášho pána rektora prof. Ferdinanda Daňa, v mene mojom i v mene mojej kolegyni Ing. Yvetty Bučanovej malé prianie týchto sviatočných dní.

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave v nadväznosti na poverenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky organizoval prezenčnou formou dňa 29. októbra 2021 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave odborné skúšky znalcov z odboru Ekonómia a manažment. Odborné skúšky znalcov boli organizované pri dodržaní prísnych protiepidemických opatrení. Účelom odbornej skúšky znalca je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy znaleckej činnosti a odborných vedomostí z príslušného odboru a odvetvia vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon znaleckej činnosti. Odborná skúška sa vykonáva v štátnom jazyku a skladá sa z písomnej časti a z ústnej časti.

05. 11. 2021 sa konal 14. medzinárodný vedecký seminár s názvom „Aktuálne problémy znaleckého dokazovania IV“, ktorý bol pripravený v spolupráci medzi znaleckým ústavom Ekonomická univerzita v Bratislave a Žilinskou univerzitou v Žiline. Na seminári si svoje skúsenosti a vedomosti aktívne vymenili predstavitelia štátnej správy, súdnej moci, podnikateľskej sféry a znaleckej obce.

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračuje od 17. septembra 2021 online v akreditovanom odbornom vzdelávaní kontrolórov v samospráve a odborných pracovníkov ekonomických útvarov VÚC a miestnej samosprávy pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“.

Situácia spojená s pandémiou, izolácia seniorov a prerušenie výučby na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, na určitú dobu presunuli najstarších študentov do online priestoru. Seniori si udržiavali svoju životnú energiu a spoločne si udržiavali optimizmus s presvedčením, že čoskoro sa vrátia do učební.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 16. júla 2021 dopísala ďalšiu kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý väčšina seniorov pozná pod názvom PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.