Charakteristika a cieľ kurzu

Poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, potrebné pre výkon činnosti znalcov

 

Cieľová skupina

  • odborní pracovníci vykonávajúci funkciu znalcov a potrebujú si rozšíriť poznatky v odbore Ekonómia a manažment,
  • odborní pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, peňažných ústavov a iných organizácií, ktorí potrebujú pre výkon svojej činnosti odborné poznatky zo súdno – znaleckej činnosti,
  • odborníci a noví záujemcovia, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti určenia hodnoty podnikov, častí podnikov, prípadne zložiek majetku, prípadne majú záujem zapísať sa do zoznamu znalcov SR.,

 

Odborný garant

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Miesto konania

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Poplatok za kurz

230,- Eur, poplatok zahŕňa DPH a vydanie osvedčenia

 

Termín začatia a rozsah kurzu

22.01. – 25.01.2020, rozsah 32 hodín, v čase od 9:00 – 16:30 hodín.

 

Kontakt a informácie

(invalid contact id)