Termín konania: Priebeh od 23. januára  – 26. januára 2019, termín záverečnej skúšky bude dňa 4. februára 2019 

Miesto konania: Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Poplatok za kurz: 230,00 Eur, poplatok zahŕňa DPH, záverečnú skúšku a vydanie osvedčenia

Odborný garant: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave

Tématické celky:

  • Právne aspekty znaleckej činnosti/Právne aspekty tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
  • Súdne inžinierstvo