Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave v nadväznosti na poverenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky organizoval prezenčnou formou dňa 29. októbra 2021 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave odborné skúšky znalcov z odboru Ekonómia a manažment. Odborné skúšky znalcov boli organizované pri dodržaní prísnych protiepidemických opatrení. Účelom odbornej skúšky znalca je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy znaleckej činnosti a odborných vedomostí z príslušného odboru a odvetvia vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon znaleckej činnosti. Odborná skúška sa vykonáva v štátnom jazyku a skladá sa z písomnej časti a z ústnej časti.

 

Znalecký ústav zorganizoval odborné skúšky znalcov z odboru Ekonómia a manažment

Znalecký ústav zorganizoval odborné skúšky znalcov z odboru Ekonómia a manažment

Znalecký ústav zorganizoval odborné skúšky znalcov z odboru Ekonómia a manažment

Znalecký ústav zorganizoval odborné skúšky znalcov z odboru Ekonómia a manažment