Vzdelávanie sa ani počas pandémie nezastavilo. Znalecký ústav Ekonomickej univerzity v Bratislave otvoril 9. februára 2021 nový ročník akreditovaného špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku v rozsahu 202 hodín pre uchádzačov o výkon znaleckej činnosti v odbore Ekonómia a manažment ako aj pre odborných pracovníkov z oblasti riadenia hodnoty podniku a hodnotových procesov podniku.

Špecializované vzdelávanie je v úvodnej časti orientované na znalosť právnych predpisov o znaleckej činnosti (tzv. odborné minimum) a je určené predovšetkým pre uchádzačov o výkon znaleckej činnosti vo všetkých znaleckých odboroch. Druhá časť špecializovaného vzdelávania je orientovaná jednak na špecifické oblasti podnikovej ekonomiky (účtovníctvo, daňovníctvo, personalistika, financie a kontroling) vo väzbe na znaleckú činnosť ako aj na problematiku stanovenia hodnoty jednotlivých zložiek majetku podniku a hodnoty podniku ako celku.

V závislosti od pandemickej situácie sa výučba realizuje online alebo prezenčnou formou.