Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR, ponúka akreditovaný špecializovaný modulárny vzdelávací program

 

„Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“

 

Cieľ: poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu. Absolventi programu získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi od skúsených lektorov.

 

Obsah vzdelávacieho programu v členení podľa jednotlivých modulov:

  1. Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve.
  2. Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa.
  3. Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy.
  4. Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy.
  5. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, miestne dane a poplatky.
  6. Záverečný účet obce a VÚC.
  7. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe.
  8. Kontrola projektov financovaných z fondov EÚ.

 

Vzdelávanie je ukončené záverečnou skúškou. Dokladom o úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávania je osvedčenie.

 

GARANTMI A LEKTORMI KURZOV sú vysokokvalifikovaní učitelia  z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj odborníci z praxe - zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

 

Termín a miesto konania

  • 22.10.2020 - 22.4.2021 Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Rozsah: 96 hod.

 

Štruktúra a organizácia vzdelávania

  • 2-dňové sústredenia (štvrtok, piatok) podľa priložených harmonogramov výučby v čase od 9:00 do 16:00 hod.;

 

Upozornenie: V prípade pretrvávajúceho prerušenia prezenčnej formy výučby z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, bude výučba organizovaná online formou v termínoch podľa harmonogramu výučby.

 

Cena za 1 modul je 65 Eur, vrátane DPH.

V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci jedného kurzu je celková cena 409 Eur.

Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH.

Poplatok za vykonanie opravnej skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH.

 

Harmonogram kurzu

 

Papierová prihláška   Elektronická prihláška