Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania 60 hodín, z toho prezenčne 40 hodín a 20 hodín dištančne
Termín zahájenia programu 16. septembra 2019
Počet kreditov 12 kreditov z toho 10 kreditov za rozsah vzdelávania + 2 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Termín prihlásenia do 10. septembra 2019
Trvanie vzdelávacieho programu Najviac 10 mesiacov od začiatku vzdelávania
Kategória pedagogických zamestnancov Učiteľ
Vyučovací predmet
 • Občianska náuka,
 • Ekonómia,
 • Ekonomika,
 • Matematika,
 • Účtovníctvo
Cena 90 Eur s DPH

 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program reaguje na pretrvávajúci negatívny stav nízkej schopnosti domácností zvládnuť riadenie svojich príjmov a výdavkov. Sprostredkovateľské spoločnosti uvádzajú, že až ¾ Slovákov neplánuje financie svojej domácnosti a nie sú schopní ani vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu. Vzdelávací program má ambíciu prispieť k zlepšeniu tohto stavu prostredníctvom rozšírenia existujúcich poznatkov učiteľov, ktorí implementujú poznatky do vzdelávacieho procesu v rámci viacerých predmetov.

Žiaci a študenti nedisponujú v súčasnosti návykmi, v porovnaní s ich rodičmi, preto u nich osvojenie si správnych princípov rozhodovania v otázkach príjmov a výdavkov domácností, dokáže prispieť k celospoločenskému posunu v oblasti rodinných financií. Vo vzdelávacom programe sprostredkujeme učiteľom okrem teoretických poznatkov aj tvorbu materiálov a podkladov pre výučbu. Učitelia budú mať možnosť vidieť a následne si aj sami vypracovať prípadové štúdie a veľké množstvo príkladov, ktorými môžu svoje doterajšie vzdelávanie rozšíriť o inovatívne metódy výučby, rolové hry a zážitkové vzdelávanie.

 

Hlavný cieľ:

Prehlbovanie a upevňovanie vedomostí v oblasti rozhodovania vo sfére financií a rozvíjanie vedomostí v oblasti rodinných financií, s cieľom pripraviť učiteľov po obsahovej i metodickej stránke tak, aby boli schopní prístupnou a zrozumiteľnou formou tému rodinných financií sprostredkovať žiakom a študentom.

 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

 • absolvovanie najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 • splnenie podmienok vypracovania výstupu z dištančnej formy vzdelávania,
 • úspešná prezentácia modelovej rodiny v dvoch odlišných fázach životného cyklu a reportovanie ďalších aktivít, ktoré účastník realizoval v procese vzdelávacieho kurzu.

 

Garant a personálne zabezpečenie:

Garantkou programu je prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Obsah vzdelávacieho programu:

MODULVÝSTUP
Blok A - TEORETICKÁ BÁZA
 1. Rodina vo sfére financií
 2. Zabezpečenie finančných prostriedkov pre uspokojovanie potrieb
 3. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
 4. Riadenie rizika a poistenie
Zvládnuté teoretické základy, prostredníctvom ktorých budú účastníci schopní porozumieť podstate a súvislostiam rodinných a osobných financií
Blok B - APLIKAČNÁ BÁZA
 1. Rodina vo sfére financií
 2. Zabezpečenie finančných prostriedkov pre uspokojovanie potrieb
 3. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
 4. Riadenie rizika a poistenie
 • prezentácia vzorových hodín na vybrané témy osobných a rodinných financií,
 • riešenie tímovej prípadovej štúdie z rozhodovania sa jednotlivcov v otázkach potrieb, ich uspokojovania a zabezpečenia dostatočného množstva prostriedkov na úhradu výdavkov rodiny - riešenie problémov z oblasti hospodárenia s peniazmi, plánovania príjmov a výdavkov a súčasne z oblasti riadenia rizík a poistenia (virtuálne cez IKT),
 • vypracovanie, prezentácia, súťaž a uverejnenie (pre všetkých účastníkov kurzu) prípadovej štúdie
 • relevantné návody na riešenie prípadových štúdií zážitkovou formou z oblasti teoretických prístupov k rodinným financiám a riadeniu rizík z oblasti osobných financií
Blok C - DIŠTANČNÁ BÁZA – nadväzuje na všetky uvedené bloky teoretické i aplikačné a vychádza z nižšie uvedenej učebnej osnovy
Kreovanie vlastných aktivít – vytvorenie modelových rodín v rôznych fázach ich životných cyklov a hospodárenie s peniazmi v odlišných životných situáciách – ponuka tém pre účastníkov PKV vychádza z učebnej osnovy

Každý z účastníkov kurzu:

 • uskutoční 2 vybrané aktivity z oblasti rodinných financií (2x1) v rámci konkrétnych vyučovacích hodín na vlastnej škole so študentmi v nadväznosti na osnovu preberaných tém v PKV
 • vypracuje a prezentuje vytvorenú modelovú rodinu v dvoch odlišných fázach životného cyklu ako základný obsah záverečnej prezentácie (v modelovej rodine sa zameria na potreby jej členov, finančné ciele, riziká a ohrozenia a prijímanie finančných rozhodnutí)