Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania 110 hodín, z toho prezenčne 70 hodín a 40 hodín dištančne
Termín zahájenia programu 13. septembra 2019
Počet kreditov 25 kreditov z toho 22 kreditov za rozsah vzdelávania + 3 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Termín prihlásenia do 9. septembra 2019
Trvanie vzdelávacieho programu Najviac 10 mesiacov od začiatku vzdelávania
Kategória pedagogických zamestnancov Učiteľ
Vyučovací predmet
 • Náuka o spoločnosti,
 • Ekonomika, odborné ekonomické predmety,
 • Etická výchova,
 • Etika a podnikanie,
 • Aplikovaná ekonómia,
 • Občianska náuka,
 • Etika,
 • Technická výchova,
 • Psychológia,
 • Filozofia.
Cena 90 Eur s DPH

 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské minimum bude realizovaný v spolupráci s generálnym partnerom Business Leaders Forum http://www.blf.sk/business-leaders-forum, s ktorým Ekonomická univerzita v Bratislave dlhodobo spolupracuje. Ochrana spotrebiteľa je významným fenoménom dnešnej modernej doby, konzumný spôsob života výrazným spôsobom zasahuje do každodenného života o občanov v pozícií spotrebiteľov, spotrebiteľských subjektov, ale aj organizácií, ktoré sa týmto fenoménom zaoberajú a to nie len pri nákupe výrobkov a tovaru, ale aj pri používaní služieb. V súčasnej dobe je oveľa viac potrebná znalosť práv spotrebiteľa a to z dôvodu nielen ochrany vnútroštátneho obchodu ale aj rastúcej tendencie zahraničného nákupu a rozvoja medzinárodného obchodu. Nakupovanie sa stáva dôležitou činnosťou v súčasnej konzumnej spoločnosti a spotrebitelia sú povzbudzovaní masívnou reklamou do neobmedzovanej a nekontrolovanej spotreby, na ktorej sa v nebývalej miere podieľajú aj mladí ľudia.

Ochrana spotrebiteľa v Slovenskej republike je súčasťou spotrebiteľskej politiky a zároveň jej garantom by mal byť štát, orgány a inštitúcie zabezpečujúce ochranu spotrebiteľa. Súčasné tendencie ku konzumnému spôsobu života vytvárajú predpoklad, aby sa spotrebiteľ vedel brániť, bol aktívny, uvedomelý a vzdelaný.

Vzdelávací program zahŕňa novú koncepciu vzdelávania, obsahu, foriem metód, stratégie a metódy hodnotenia a umožňuje prípravu absolventa schopného prispôsobiť sa meniacim podmienkam slovenského aj európskeho trhu práce s dôrazom na výchovu zodpovedného spotrebiteľa.

 

Hlavný cieľ:

Vzdelávanie a príprava k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií o ochrane spotrebiteľa, vedúce ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré umožnia rozvoj a celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia a aplikácie s cieľom formovať osobnosť zodpovedného spotrebiteľa.

 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

 • Účasť najmenej na 70% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania
 • Prezentovanie záverečnej prezentácie
 • Vypracovanie úloh zadaných lektorom v rámci dištančnej formy vzdelávania

 

Garant a personálne zabezpečenie:

Garantkou programu je Ing. Dana Hrušovská, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Obsah vzdelávacieho programu:

Tematický celokVÝSTUP
Blok A - TEORETICKÁ BÁZA:
 1. Spotreba, spotrebiteľ, spotrebiteľský trh
 2. Inštitucionálna ochrana spotrebiteľa
 3. Súkromnoprávna ochrana spotrebiteľa
 4. Právne nástroje ochrany spotrebiteľa
Absolvent vzdelávacieho programu bude preškolený z hľadiska inovatívneho obsahu, formy a vizualizácie, si zdokonalí svoje praktické zručnosti v oblasti vzdelávania o ochrane spotrebiteľa a bude vedieť využívať získané poznatky na riešenie prípadových štúdií, problémových úloh a diskusií zážitkovou formou.
Blok B - APLIKAČNÁ BÁZA:
1. Riešenie prípadových štúdií Vytvoriť prípadovú štúdiu nana uplatnenie niektorej z preberaných problematík.
2. Prezentovanie pomocou PowerPointu Návrh propagácie produktu so zameraním na ochranu na spotrebiteľa v PowerPointe.
3. Online diskusia aktuálnych problémov s odborníkmi z praxe so zapojením študentov formou videokonferencie (cez internet) Vedená diskusia s tematikou aktuálnych problémov so zapojením účastníkov kurzu, prizvaných odborníkov a tímami tried študentov formou videokonferencie. Účastníci videokonferencie môžu klásť otázky prizvaným odborníkom z praxe.
4. Riešenie a tvorba problémových úloh  Vytvoriť 4 problémové úlohy pre skupinové zapojenie žiakov.
5. Prezentácia vzorových hodín na vybrané témy Vypracovanie a prezentáciavzorovej hodiny.
6. Vlastné tvorivé aktivity Publikovanie príspevku o ochrane spotrebiteľa v školskom časopise prípadne prezentácia inej aktivity.