Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania 50 hodín, z toho prezenčne 40 hodín a 10 hodín dištančne
Termín zahájenia programu 23. septembra 2019
Počet kreditov 3 kreditov z toho 10 kreditov za rozsah vzdelávania + 3 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Termín prihlásenia do 20. septembra 2019
Trvanie vzdelávacieho programu Najviac 5 mesiacov od začiatku vzdelávania
Kategória pedagogických zamestnancov Učiteľ
Vyučovací predmet Odborný cudzí jazyk (English for Specific Purposes)
Cena 90 Eur s DPH

 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:

V súčasnosti je angličtina najdôležitejším druhým jazykom v členských krajinách EÚ. Stala sa prostriedkom medzinárodnej komunikácie, politických jednaní, obchodov. Európska komisia iniciovala viaceré prieskumy týkajúce sa využívania jednotlivých úradných jazykov EÚ v komunikácii medzi obchodnými partnermi z rôznych členských krajín. Prieskum ELAN z roku 2005 potvrdil dominantné postavenie angličtiny, ktorú používalo až 51 % malých a stredných podnikov. Prieskum tiež poukázal na spojitosť medzi jazykovými zručnosťami a exportnými úspechmi skúmaných podnikov, keď až 11% podnikov prišlo o kontrakt kvôli jazykovým a kultúrnym prekážkam. Výskum J. Fidrmuca a J. Fidrmuca ukázal, že v 15 „starých“ členských krajinách EÚ je 22 percentná pravdepodobnosť, že jednotlivci z dvoch odlišných krajín budú spolu vedieť komunikovať v angličtine, čím sa zvyšuje vnútorný obchod EÚ-15 v priemere o 30 %. Zatiaľ čo nemčina a francúzština, naopak majú naň slabý vplyv. Angličtina je teda v súčasnosti jediným jazykom, ktorým hovorí dostatočný počet ľudí na to, aby to malo významný vplyv na obchodné toky.

 

Hlavný cieľ:

Rozšíriť slovnú zásobu o obchodnú terminológiu nevyhnutnú pre vedenie rokovaní o najčastejších formách hospodárskej spolupráce podnikov z rôznych kultúrnych prostredí. Prehĺbiť a rozvíjať teoretické poznatky o štruktúre obchodných rokovaní vedených v anglickom jazyku s dôrazom na rešpektovanie kultúrnych odlišností obchodných partnerov tak, aby sa tieto mohli použiť pri výučbe anglického jazyka s cieľom rozvíjať odborné, sociálne a interkultúrne komunikačné kompetencie už študentov stredných škôl a tiež ako vhodný základ pre ďalšie stupne vzdelávania.

 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

 • Úspešná prezentácia nadobudnutých kompetencií (obsah záverečnej prezentácie – reportovanie realizácie vybraného druhu obchodného vzťahu). Účastník si k záverečnej práci zároveň pripraví prezentáciu v PowerPointe v rozsahu 10-15 slidov. Záverečná prezentácia s praktickou ukážkou bude prezentovaná pred trojčlennou komisiou.
 • Účasť najmenej na 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania
 • Vypracovanie úloh zadaných lektorom v rámci dištančnej formy vzdelávania

 

Garant a personálne zabezpečenie:

Garantkou programu je Mgr. Ivana Kapráliková, PhD, z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Obsah vzdelávacieho programu:

1.     Obchodné rokovania v interkultúrnom prostredí
 • Úvod do teórie a praxe rokovania
 • Jednotlivé fázy obchodného rokovania
 • Stratégia a taktika rokovania
 • Technická a psychologická príprava na rokovanie
 • Uvedomovanie si kultúrnych odlišností obchodných partnerov a rozvíjanie interkultúrnej kompetencie a komunikačných zručností s využitím špecifickej obchodnej lexiky

Výstup z dištančnej formy

 • Vypracovanie zadaných úloh zo študijnej literatúry súvisiace so stratégiami a taktikami rokovaní
 • Príprava dokumentácie na obchodné rokovanie (napr. návrh kúpnej zmluvy)
 • Psychologická príprava na rokovanie s partnerom z odlišnej kultúry (vyhľadanie informácií o kultúrnych odlišnostiach v krajine obchodného partnera
2.     Priebeh obchodného rokovania
 • Predkladanie návrhov a protinávrhov rokujúcimi stranami, vysvetľovanie pozícií
 • Vyjednávanie, ústupky
 • Rozvoj verbálneho prejavu a interakcie študentov prostredníctvom „role play“

Výstup z dištančnej formy

 • Riešenie prípadových štúdií na základe známych obchodných zmlúv, (napr. Toyota vs. Citroen Pegueot 2001 a pod.)
 • Príprava krátkych prezentácií na základe zadaní konkrétnych obchodných prípadov – rokovanie o cene, dodacích podmienkach, platobných podmienkach, záruke, popredajovom servise a pod. 
3.     Príčiny vzniku problémov v obchodných vzťahoch a ich riešenia
 • Najčastejšie problémy v obchodných vzťahoch a ich riešenia (napr. nedodržanie zmluvných podmienok – oneskorená dodávka, zlá kvalita, oneskorená platba a pod.)
 • Riešenie modelových konfliktných situácií

Výstup z dištančnej formy

 • Pripraviť písomnú reakciu na problémy spôsobené nedodržaním zmluvných podmienok zo strany obchodného partnera ( problémy týkajúce sa dodavky, platobnej disciplíny, kvality tovaru, resp. služieb a pod.)
 • Príprava krátkej prezentácie riešenia konkrétneho obchodného sporu známych firiem (napr. spor Apple vs Microsoft ohľadom copyrightu)
4.     Najčastejšie druhy obchodných vzťahov
 • Rokovanie medzi kupujúcim a predávajúcim o podmienkach kúpnej zmluvy
 • Rokovanie medzi poskytovateľom a prijímateľom licencie/ franchisingu o zmluvných podmienkach
 • Rokovanie o obchodnom zastúpení
 • Rokovanie o poskytovaní služieb (bankové služby, poistenie a pod.)

Výstup z dištančnej formy

 • Príprava návrhu programu rokovania, návrhu zmluvy, záznam z rokovania – podľa zadania lektora