Prihláška na UTV [.docx]

Prihláška na UTV [.pdf] 

 

Podmienky účasti

  1. Čitateľne vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku zašlite poštou na adresu Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu alebo
  2. Poplatok je potrebné uhradiť pred slávnostným otvorením akademického roka, kde ste povinný predložiť doklad o platbe.
  3. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na: 
    IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 4503
    variabilný symbol (VS): 2013