Ponuka UTV pre akademický rok 2019/2020 - Študijné odbory

 1. Bratislava v slovenský dejinách - križovatka kultúry, komunikácie a obchodu I.
 2. Informačné technológie vo svete starších študentov I.
 3. Kultúrne dejiny slovenska - srdce obchodnej európy I.
 4. Kúpeľníctvo a wellness I.
 5. Medzinárodný cestovný ruch a klient I. a II.
 6. Multikultúrny dialóg a strieborná ekonomika I.
 7. Nikdy nie je neskoro na angličtinu I.
 8. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové.
 9. Petržalka kedysi a dnes I.
 10. Počítačová gramotnosť pre pokročilých starších študentov I.
 11. Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie (finančná gramotnosť seniorov)
 12. Senior marketing a jeho osobitosti I.
 13. Strieborná generácia - aktívne starnutie a spoločensko-ekonomický potenciál seniorov I.
 14. Trénovanie pamäti a mozgový jogging alebo nenechajte svoj mozog zaháľať I.
 15. Zdravie a peniaze - dva v jednom I.

 

POHYBOVÉ AKTIVITY PRE ZDRAVIE A KONDÍCIU

 1. Joga
 2. Nordic Walking
 3. Zumba Gold

 

DÔLEŽITÉ - PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE DO 15. SEPTEMBRA 2019