Ponuka UTV pre akademický rok 2021/2022 - Študijné odbory

 1. História Bratislavy I
 2. Informačné technológie a počítačová gramotnosť seniorov I a II
 3. Kultúrne dejiny Slovenska-srdce obchodnej Európy I a II
 4. Kúpeľníctvo a wellness I a II
 5. Nikdy nie je neskoro na angličtinu I a II
 6. Nikdy nie je neskoro na nemčinu I
 7. Politológia pre pokročilých
 8. Sám sebe manažérom-osobné a rodinné financie (finančná gramotnosť seniorov)
 9. Senior marketing a jeho osobitosti I
 10. Slušnosť naša každodenná I
 11. Sociológia I
 12. Strieborná generácia-aktívne starnutie a spoločensko-ekonomický potenciál seniorov I
 13. Trénovanie pamäti a mozgový jogging I a II (I Nenechajte svoj mozog zaháľať, II Telocvičňa pre mozog)
 14. Turizmus a senior I
 15. Včelárstvo-žime v symbióze s prírodou
 16. Základy práva pre seniorov
 17. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Chorvátskom Grobe II
 18. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Piešťanoch I
 19. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Topoľčanoch I a II
 20. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové vo Vajnoroch II

 

POHYBOVÉ AKTIVITY PRE ZDRAVIE A KONDÍCIU

 1. Joga
 2. Sebaobrana seniora
 3. SM zdravý chrbát
 4. Zumba Gold

 

I – prvý ročník, II – druhý ročník