Ponuka UTV pre akademický rok 2020/2021 - Študijné odbory

 1. Bratislava v slovenských dejinách-križovatka kultúry, komunikácie a obchodu I
 2. Dejiny každodennosti I (Prejedzte sa storočiami)
 3. Informačné technológie a počítačová gramotnosť seniorov I a II
 4. Kultúrne dejiny Slovenska-srdce obchodnej Európy I a II
 5. Kúpeľníctvo a wellness I a II
 6. Multikultúrny dialóg a strieborná ekonomika I
 7. Mytológia I
 8. Nikdy nie je neskoro na angličtinu I a II
 9. Nikdy nie je neskoro na nemčinu I
 10. Petržalka kedysi a dnes I
 11. Sám sebe manažérom-osobné a rodinné financie (finančná gramotnosť seniorov)
 12. Senior marketing a jeho osobitosti I
 13. Slušnosť naša každodenná I
 14. Strieborná generácia-aktívne starnutie a spoločensko-ekonomický potenciál seniorov I
 15. Trénovanie pamäti a mozgový jogging I a II (I Nenechajte svoj mozog zaháľať, II Telocvičňa pre mozog)
 16. Turizmus a senior I
 17. Základy práva pre seniorov
 18. Životné minimum seniora I
 19. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Chorvátskom Grobe II
 20. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Piešťanoch I
 21. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Topoľčanoch I a II
 22. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové vo Vajnoroch II

 

POHYBOVÉ AKTIVITY PRE ZDRAVIE A KONDÍCIU

 1. Joga
 2. Nordic Walking
 3. Sebaobrana seniora
 4. SM zdravý chrbát
 5. Tanec - dôležitý determinant kvality života seniorov
 6. Zumba Gold

 

I – prvý ročník, II – druhý ročník

 

DÔLEŽITÉ - PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE DO 11. SEPTEMBRA 2020