„Nikdy nie je neskoro začať niečo nové“

Myšlienka určená nielen všetkým seniorom, ale zároveň aj motto Univerzity tretieho veku pri Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len UTV BBS EU v Bratislave).

UTV BBS EU v Bratislave bola založená v októbri 2013. Počet prvých študentov bol 25 a každý rok sa ich počet zvyšuje. Sídlo UTV BBS EU v Bratislave je na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Univerzita tretieho veku je súčasťou celého komplexu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V každom akademickom roku môžu študenti UTV BBS EU v Bratislave študovať v niekoľkých študijných odboroch, ktorých súčasťou sú aj pohybové odbory. Vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci a odborníci z praxe sa tešia na starších študentov, ktorých vnímajú nielen ako starších študentov, ale ako svojich partnerov.

Študenti Univerzity tretieho veku si vyberajú študijný odbor podľa vlastného výberu. Výučba prebieha každých 14 dní a trvá 2 vyučovacie hodiny dopoludnia alebo odpoludnia. Každý študent Univerzity tretieho veku dostane Sprievodcu UTV BBS EU v Bratislave s harmonogram výučby vybratého študijného odboru. Súčasťou študijných odborov nie sú len prednášky, ale aj exkurzie, besedy a iné doplnkové aktivity, ktoré sú  pripravované spoločne s U3V Klubom Ekonóm. Pohybové odbory sú každý týždeň v dĺžke jednej alebo dvoch vyučovacích hodín a trvajú jeden akademický rok. Akademický rok sa otvára slávnostnou ceremóniou a imatrikuláciou a sú prijímaní noví študenti UTV BBS EU v Bratislave.

K ukončeniu každého študijného odboru patrí slávnostná promócia v aule s odovzdávaním osvedčení absolventom Univerzity tretieho veku.

Poslucháčmi UTV BBS EU v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako päťdesiat rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Poslucháči sú prijímaní len na základe podania záväznej prihlášky, bez prijímacích skúšok.

Ekonomická univerzita v Bratislave  a jej Univerzita tretieho veku BBS sú členmi:

  • ASUTV – ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH UNIVERZÍT TRETIEHO VEKU
  • AIUTA – MEZINÁRODNEJ ASOCIÁCIE UNIVERZIT TRETIEHO VEKU Z CELÉHO SVETA.

 

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - MOST DO DÔCHODKU A VYŠŠIEHO VEKU

  • Nový zmysel života pre všetkých seniorov
  • Vzdelanie je pre všetkých aj pre starších ľudí 
  • Aktívny voľný čas
  • Zlepšenie kondície
  • Spomaľovanie procesu starnutia
  • Nové a možno aj zabudnuté informácie z rôznych oblastí