Po úvodných prednáškach v Topoľčanoch, Bratislave a v Chorvátskom Grobe sa akademický rok Univerzity tretieho veku BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore Nikdy nie je neskoro začať niečo nové rozbehol aj vo Vajnoroch.

Takmer 25 starších študentov premenilo obradnú sieň úradu MČ Bratislava- Vajnory na malú vysokoškolskú aulu. V úvode imatrikulácii si prítomní vypočuli slávnostné príhovory prodekana pre rozvoj a zabezpečenie kvality Obchodnej fakulty Jozefa Orgonáša, a starostu MČ Bratislava-Vajnory, pána Michala Vlčeka.

Pán starosta vo svojom príhovore povedal: „Ekonomická univerzita v Bratislave je mojou „alma mater“ a hrdo sa k tomu hlásim. Hrdo sa hlásim k seniorom z Vajnor a všetky aktivity s nimi a pre nich budem vždy podporovať.“

Za všetkých študentov UTV BBS EU v Bratislave zložila sľub pani Soňa Molnárová a všetci prítomní študenti-seniori si prevzali výkazy o štúdiu z rúk zástupcu garanta študijného odboru a prodekana pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty Róberta Reháka.

Okrem študijného odboru Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Topoľčanoch, Chorvátskom Grobe a Vajnoroch, môžu seniori na Bratislavskej business school študovať v rámci Univerzity tretieho veku aj v odbory Kúpeľníctvo a wellness, Medzinárodný cestovný ruch a klient, Nikdy nie je neskoro na angličtinu, Senior marketing a jeho zvláštnosti, Trénovanie pamäti a mozgový jogging a Kultúrne dejiny Slovenska. Z pohybových aktivít môžu seniori navštevovať jogu a zumbu gold.

Všetkým seniorom prajeme úspešné štúdium v akademickom roku 2019/2020!