Univerzitu tretieho veku (UTV) úspešne ukončilo 12 absolventov, vlastne absolventiek, 2 študijných odborov – Medzinárodný cestovný ruch a klient a Marketing a obchod ako ich nepoznáte. Štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré je dvojročné, organizuje Bratislavská Business School EU v Bratislave od roku 2013.

Absolventom UVT slávnostne odovzdali 6. júna 2017 osvedčenia o absolvovaní štúdia doc. Ing. Jana Peliová, PhD., prorektorka pre manažovanie akademických projektov EU v Bratislave a doc. Ing. Štefan Žák, PhD., dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave. Prítomní boli odborní garanti oboch študijných odborov: prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., a Ing. Jozef Orgonáš, PhD., a tiež riaditeľ Bratislavskej Business School EU v Bratislave Ing. Milan Staňo. Noví absolventi, spokojní s absolvovaným vzdelávaním, prejavili záujem o ďalšie študijné odbory v rámci UTV.

Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravuje v akademickom roku 2017/2018, okrem doterajších programov UTV, aj 2 nové študijné programy: Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie, gestorom je doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a Kúpeľníctvo a wellness, gestorka Ing. Viola Šuterová, PhD., z Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

 

Fotogaléria