Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej BBS) je celouniverzitným vzdelávacím, projektovým, znaleckým a konzultačným pracoviskom. Poskytuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, manažmentu a práva. Poslaním BBS je uskutočňovať celoživotné vzdelávanie v podnikateľsko-manažérskych a ekonomických, študijných a vedných odboroch akreditovaných na univerzite a umožniť účastníkom vzdelávania doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania na univerzite.

Plnením svojich úloh efektívnym a tvorivým spôsobom BBS prispieva k plneniu poslania univerzity vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti v rámci ďalšieho a celoživotného vzdelávania v súlade s dlhodobým zámerom univerzity. BBS pripravuje projekty, programy a organizuje vzdelávanie manažérov formou ucelených programov MBA v spolupráci so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami, ako aj formou špecializovaných kratších programov dvoch typov – otvorených špecializovaných programov s rôznou dĺžkou trvania a programov pripravených na mieru podľa požiadaviek firemných klientov.

Pri plnení úloh BBS spolupracuje s pracoviskami pôsobiacimi v oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania, s vysokými školami, výskumnými pracoviskami a organizáciami doma i v zahraničí.