Cieľ vzdelávania

Hlavným cieľom programu je:

 • Pripraviť poslucháča na používanie slovenského jazyka, osobitne na schopnosť študovať dennou formou na verejnej vysokej škole v slovenskom jazyku a v sociálnom živote, ale aj na ďalšie jazykové vzdelávanie, a to inštitucionálne alebo samostatné na úrovni B2.1.
 • Podporiť rozvoj osobnosti poslucháča a jeho zmyslu pre život v Slovenskej republike prostredníctvom obohatenia dialógom kultúr.
 • Vymieňať si informácie o každodennej životnej situácii v krajine.
 • Prekonávať jazykové bariéry na zvýšenie mobility v osobnom živote.

 

O programe

Obsah vzdelávacieho programu:

Výstupy vzdelávania na úrovni B2.1 v oblasti hovoreného prejavu, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením

 

Rozsah vzdelávacieho programu:

 1. A) Jazyková a odborná výučba
  Intenzívny predjazykový kurz - 4 hodiny denne, celkom 200 hodín
  Kombinácia jazykovej a odbornej prípravy - 2hod./denne jazyková príprava a 2hod./denne odborná príprava, celkom 360 hodín.
  Odborná príprava sa realizuje podľa špecializácie vysokoškolského štúdia, na ktoré sa hlási uchádzač: ekonomické vedy a spoločenské vedy (matematika, ekonomika, náuka o spoločnosti a logika).
 1. B) Testovanie jazykových zručností na úrovni A1, A2, B1, B2.1.

 

Cieľová skupina

Poslucháči zo zahraničia s ukončeným úplným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa budú pripravovať na vysokoškolské štúdium na slovenských vysokých školách ekonomického a spoločenskovedného zamerania.

 

Kedy a kde?

Termín a miesto vzdelávania:

 • 22. október 2024 – 31. august 2025
 • Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 1, Bratislava,

 

Pre koho?

Podmienky pre prijatie uchádzačov do kurzu:

 • ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou,
 • podanie elektronickej prihlášky do stanoveného termínu,
 • úhrada študijného poplatku v stanovenom termíne.

 

Prihláška

 • termín podania prihlášky (iba jazyková a odborná výučba) a splnenia podmienok na prijatie 12. september 2024

 

 

Ľudia

Vyučujúci jazykovej prípravy

PhDr. Roman Kvapil, PhD., odborný asistent, Fakulta aplikovaných jazykov

Mgr. Martina Uličná, PhD., odborná asistentka, Fakulta aplikovaných jazykov

 

Lektori odbornej prípravy

Ing. Marcel Novák, PhD., Národohospodárska fakulta

doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD., Fakulta podnikového manažmentu

PhDr. Mária KMETY BARTEKOVÁ, PhD., Fakulta podnikového manažmentu

Mgr. Michaela Dziváková, PhD., Fakulta aplikovaných jazykov

 

Poplatky

Poplatky za štúdium:

 • Jazyková a odborná výučba, celkovo 560 vyučovacích hodín – 2.990,- eur s termínom úhrady za študijný poplatok najneskôr do 12. septembra 2024.
 • Poplatok za vykonanie jazykovej skúšky a vydanie osvedčenia na základe absolvovania úspešnej jazykovej skúšky – 50,-eur.
 • Pre získanie osvedčenia je potrebná minimálne 80% účasť na výučbe.

 

Poplatky za ubytovanie:

 • možnosť využitia ubytovania vo vysokoškolskom internáte v 2 - 3 lôžkových izbách (v závislosti od typu a vybavenia izieb) od 90 – do 125,- eur / mesiac

 

Čo získate?

 • Štúdium v univerzitnom kampuse v širšom centre Bratislavy,
 • ubytovanie v mieste výučby, resp. s priamym dopravným spojením do miesta výučby,
 • možnosť občerstvenia, obedov v mieste výučby,
 • kultúrno spoločenské vyžitie na univerzite,
 • výučba prebieha v centre študentského života,
 • možnosť kontaktu so študentami EU v Bratislave,
 • sprostredkovanie študijnej literatúry a pomôcok.

 

Dôležité upozornenie

Každému záujemcovi o jazykovú a odbornú prípravu v slovenskom jazyku po splnení podmienok prijatia, vrátane uhradenia plnej sumy za štúdium, bude vydané „Rozhodnutie o prijatí na jazykovú a odbornú prípravu v slovenskom jazyku pred štúdiom na vysokú školu“ a „Potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ktoré sú potrebné k žiadosti pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave pre udelenie súhlasu k prechodnému pobytu na účel štúdia, potenciálnym študentom z tretích krajín.

Predmetné štúdium sa uskutočňuje primárne vo forme prezenčnej výučby.