Podľa reportu Svetového ekonomického fóra „The Future of Job Report 2018“ po roku 2020 bude najžiadanejšou skupinou zručností schopnosť komplexných riešení problémov a to až s 36% podielom na zamestnaniach, ktoré to budú vyžadovať. Kognitívne vlastnosti a mäkké zručnosti sa stávajú rozhodujúcim faktorom pri zmierňovaní dôsledkov digitálnej transformácie ekonomík a automatizácii procesov. Schopnosť komplexne riešiť problémy, prispôsobiť sa zmene ako prirodzenej súčasti (nielen) profesionálneho života, či prirodzená komunikatívnosť patria k najžiadanejším mäkkým zručnostiam už v súčasnosti.

 

Cieľová skupina:

 • manažéri
 • riadiaci pracovníci
 • marketingoví predajcovia
 • pracovníci prvého kontaktu
 • hovorcovia
 • zástupcovia neziskových organizácií a samospráv

 

Termín a miesto konania:

6.6. - 20.6.2019, Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

12.6. - 26.6.2019, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Obsah:

 • Modul č.1: Riešenie problémov a rozhodovanie
 • Modul č. 2: Umenie negociácií – principiálne vyjednávanie a manažment zmeny
 • Modul č. 3: Business etiketa a prezentačné zručnosti

Dokladom o absolvovaní kompletného vzdelávacieho programu (moduly č. 1, 2, 3) je osvedčenie.

 

Súčasťou interaktívneho workshopu sú študijné materiály, občerstvenie. Účastníci majú možnosť bezplatného parkovania v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave. Absolventi uceleného vzdelávacieho programu získajú nárok na zľavu pri ďalších vzdelávacích aktivitách.

 

Štruktúra a organizácia vzdelávania:

 • 1-dňové sústredenie (štvrtok) v čase od 9:00 do 16:00 hod. (8 vyuč. hodín)

 

Lektor:

 • Ing. Peter Rusiňák, PhD., tréner v oblasti komunikácie, mäkkých zručností, biznis etikety a kariérneho poradenstva, podporovateľ business – akademickej spolupráce.

 

Poplatky:

 • Cena za 1 modul je 99,- Eur bez DPH.
  V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci odborného kurzu je celková cena 249,- Eur bez DPH.