Interaktívny workshop s praktickým tréningom a analytikou problémových procesov či miest vo Vašej organizácii.

 

Termín a miesto konania 6.6.2019, Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave
12.6. 2019, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Rozsah kurzu 8 vyučovacích hodín (45 minút), v čase od 9.00 do 16.00 hod.
Cieľ
 • Porozumieť skutočným dôvodom nedostatočného riešenia problémov a rozhodovacích procesov.
 • Naučiť sa proces riešenia problémov a rozhodovania, základné koncepty.
 • Identifikovať skutočné dôvody výskytu problémových miest a procesov vo svojej organizácii a vedieť navrhnúť riešenia, ktoré sú realistické na vyriešenie identifikovaných problémov.
 • Vyskúšať si praktické nástroje a techniky riešenia problémov a rozhodovania, a vedieť ich aplikovať vo svojom pracovnom a osobnom živote.
Cieľová skupina
 • manažéri
 • riadiaci pracovníci
 • zástupcovia neziskových organizácií a samospráv
Forma výučby Skupinová, interaktívna, praktické ukážky, modelové situácie, hranie rolí
Obsah
 • Riešenie problémov, hľadanie riešení ako súčasť procesu rozhodovania.
 • Schopnosť riešenia problémov ako dôležitá zložka inteligencie človeka.
 • Riešenie problémov a proces rozhodovania – prirodzená súčasť práce manažéra.
 • Riešenie problému a proces rozhodovania v 6 krokoch aplikovateľných v akomkoľvek biznisovom, či projektovom nastavení.
 • Vypracovanie návrhu konkrétnych riešení problému jednotlivca, či tímu a nadobudnutie schopnosti prijať rozhodnutie na základe analýzy problému = pridaná hodnota tréningu.