Získanie a prehlbovanie poznatkov a vedomostí zo stredoškolskej matematiky potrebných pre úspešné štúdium na vysokých školách spoločenskovedného zamerania.

 

Názov kurzu Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky
Miesto konania kurzu Ekonomická univerzita v Bratislave
Cieľ kurzu Získanie a prehlbovanie poznatkov a vedomostí zo stredoškolskej matematiky potrebných pre úspešné štúdium na vysokých školách spoločenskovedného zamerania.
Lektor Ing. Mgr. Ingrid Krčová, PhD.
Predmety Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky
Termín: 20.04.2021 - 08.06.2021
Forma: online výučba
Čas: 16:00 - 19:20
Rozsah: 32 vyučovacích hodín
Poplatok 100 Eur vrátane DPH

Poplatok za kurz je nutné zaplatiť jednou z nasledujúcich možností hneď po výzve mailom od metodika kurzu:

 • poštovou poukážkou typu U
  do kolónky „adresát“ uviesť text: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava,
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001

 • bankovým prevodným príkazom
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001 (do poznámky pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno)

 

Zrušenie predmetu alebo kurzu

Pri zrušení účasti na kurze zo strany záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia. Vo výnimočných prípadoch môže záujemca za seba vyslať náhradníka a oznámiť túto zmenu metodikovi kurzu. BBS si vyhradzuje právo na zrušenie konania niektorého predmetu alebo kurzu z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Uhradené poplatky za zrušené predmety alebo celý kurz budú v plnej výške vrátené platcovi.