Kurz je určený hlavne pre študentov maturantov a prípadne ostatných záujemcov o univerzitné štúdium, ktorí uvažujú prihlásiť sa na Ekonomickú univerzitu v Bratislave a majú záujem sa kvalitne a zodpovedne pripraviť na prijímaciu skúšku z anglického jazyka. 

 

Miesto konania kurzu Ekonomická univerzita v Bratislave
Cieľ kurzu Získanie a prehlbovanie základných poznatkov a vedomostí potrebných na úspešnú prípravu na štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave z anglického jazyka.
Lektor PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.
Predmety Prípravný kurz z anglického jazyka
Termín: 30.03.2023 - 18.05.2023
Forma: online výučba
Čas: 16:00 - 19:20
Deň: štvrtok
Rozsah: 28 vyučovacích hodín
Poplatok 129 Eur vrátane DPH

 

Poplatok za kurz je nutné zaplatiť jednou z nasledujúcich možností hneď po výzve mailom od metodika kurzu:

 • poštovou poukážkou typu U
  do kolónky „adresát“ uviesť text: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava,
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001

 • bankovým prevodným príkazom
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001 (do poznámky pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno)

 

Zrušenie predmetu alebo kurzu

Pri zrušení účasti na kurze zo strany záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia. Vo výnimočných prípadoch môže záujemca za seba vyslať náhradníka a oznámiť túto zmenu metodikovi kurzu. CCV si vyhradzuje právo na zrušenie konania niektorého predmetu alebo kurzu z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Uhradené poplatky za zrušené predmety alebo celý kurz budú v plnej výške vrátené platcovi.

 

Prihláška na kurz

 

ŠPERKA, Ján, Ing.

ŠPERKA, Ján, Ing.

odborný zamestnanec pre tvorbu koncepcií a projektov vzdelávania

+421 2 6729 5168 +421 910 800 109