Vykonávate finančnú kontrolu v meste alebo v obci? Pripravujete sa na prácu hlavného kontrolóra? Ovládate procesnú stránku finančnej kontroly?

 

Cieľ

Seminár je zameraný na procesnú stránku finančných kontrol v prostredí územnej samosprávy (hlavní kontrolóri obce a mesta, miestni kontrolóri, štatutári a zamestnanci útvarov kontroly). Venuje sa právam, povinnostiam a náležitostiam kontroly podľa už účinných noviel zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod novelou č. 372/2018 Z. z. a novelou č. 177/2018 Z. z.

 

Pre koho je seminár určený:

 • Hlavní kontrolóri, vykonávajúci kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z.
 • Vnútorní kontrolóri a pracovníci útvarov kontroly zriadených subjektov.
 • Osoby poverené na výkon finančnej kontroly na mieste.
 • Pracovníci kontrolných útvarov v mestách, obciach a VÚC.

 

Oboznámite sa s:

 • Procesom výkonu kontroly v jej jednotlivých fázach.
 • Výstupmi z kontrol, ich náležitosťami, s častými nedostatkami vyskytujúcimi sa v praxi.
 • Preverovaním výstupov o kontrole (prehľad aktuálnych výstupov z kontrol).
 • Podrobným popisom praktického výkonu kontroly na prelome rokov 2021 a 2022, v súvislosti s novelizáciou zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.

 

Obsah

 1. Procesný výkon kontrol – začatie kontroly
  1. Zahájenie kontroly
  2. Výkon kontroly a povinnosti i oprávnenia pri výkone kontroly
  3. Čiastkové výstupy o kontrole
 2. Procesný výkon kontrol – priebeh kontroly
  1. Vzorové kontroly a ich priebeh
  2. Situácie pri výkone kontroly a ich riešenie
 3. Náležitosti výstupov o kontrole, časté nedostatky z praxe
 4. Preverenie výstupov o kontrole – kontrola z praxe (prehľad aktuálnych výstupov o kontrole z webových stránok kontrolných subjektov)
 5. Diskusia a zhrnutie
 6. Záver

 

Súčasťou programu je aj podrobný popis praktického výkonu kontroly  s ohľadom na plánovanú novelizáciu zákona o finančnej kontrole v r. 2022.

 

Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí dlhoročne ako kontrolór v územnej samospráve. Ukončil postgraduálne štúdium so zameraním na obchodné a finančné právo. Venuje sa problematike práva verejnej správy a problematike finančnej kontroly.

 

Termín: 22. apríl 2022 (9.00 – 15.00 hod.)

Rozsah: 6 hod.

Cena: 69,- Eur

 

Kontakt: 

Mgr. Jarolím Hraško

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej Univerzity v Bratislave

Tel.: 02/6729 5165, 0911 695 747

e-mail:

 

Elektronická prihláška