Novela Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykazovanie informácií o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti (nefinančné informácie, ESG). Oboznámte sa s aktuálnymi požiadavkami na vykazovanie udržateľnosti, v podmienkach SR v zmysle novely Zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cieľ: 

Poskytnutie aktuálnych informácií súvisiacich s povinným vykazovaním udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti  podnikov a  organizácií v zmysle novely Zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (nefinančné informácie, ESG)

 

Cieľová skupina: manažéri, účtovníci, audítori

 

Obsah:

  • Aktuálna úprava pre vykazovanie udržateľnosti v slovenských podnikoch od roku 2024 (nefinančné informácie, ESG)
  • Okruh podnikov a organizácií, ktorých sa týka povinnosť vykazovania udržateľnosti. Požadovaná forma vykazovania, overovania a zverejňovania.
  • Okruh informácií o vplyve na environmentálnu, sociálnu a správnu oblasť, ktoré sú podniky a organizácie povinné vykázať. Výnimky a oslobodenie z povinnosti vykazovania informácií.
  • Príklady procesov selekcie významných informácií v konkrétnych podnikoch s ukážkou ich vykazovania

Odborný garant a lektor: prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra účtovníctva a audítorstva, Ekonomická univerzita v Bratislave

Termín a miesto konania: 27. september 2024

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Rozsah: 6 vyuč. hodín (9.30 – 15.00 hod.)

Cena: 95,- EUR (vrátane DPH) 

Forma vzdelávania: informačný workshop.

Uzávierka prihlášok: 16. september 2024.

 

 

PRIHLÁŠKA

 

Kontakt

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér

+421 2 6729 5165