Intenzívny vzdelávací program je určený pre aktuárov, rizikomanažérov z poisťovní, tiež bánk, finančných inštitúcií a všetkých záujemcov, ktorí využívajú najmä matematicko-štatistické metódy pre riadenie rizík, IT riešenia pri ekonomických výpočtoch najrôznejšie povahy a pokročilú analýzu údajov pre efektívne rozhodovanie. Kurz aktuálne reaguje aj na skutočnosť, že sylabus aktuárskeho vzdelávania Inštitútu a fakulty aktuárov (IFoA, Institute and Faculty of Actuaries) Curriculum 2019 obsahuje oblasti, ktoré je potrebné riešiť v zodpovedajúcom softvéri (v jazyku R).

Jazyk R je programovací jazyk, ktorý je k dispozícii ako bezplatný softvér podporovaný MS Windows, MacOS, Linux aj Android. Medzi prednosti R patrí: spracovávanie rozsiahlych dát, neobmedzené možnosti analýz, progresívny rozvoj najnovších technológií a postupov, obsah pokročilých štatistických funkcií, relatívne jednoduché programovanie, profesionálne grafické výstupy a rozsiahla celosvetová podpora. Pomocou R teda možno riešiť pokročilé spracovanie údajov, štatistickú analýzu a jej následnú sofistikovanú grafickú prezentáciu. Dôraz je tiež kladený na zvládnutie problematiky simulácií Monte Carlo – realizácie simulačných techník v kontexte riadenia poistného rizika.

Rámcová osnova kurzu sa však môže operatívne pozmeniť podľa požiadaviek frekventantov.

 

Vstupné vedomosti Základné vedomosti z matematiky, teórie pravdepodobnosti a štatistických metód.
Výstupné vedomosti Prehľad možností a praktické zručnosti, ktoré môže analytik využiť pre analýzu údajov, štatistické analýzy a stochastické modelovanie rizík v populárnom open-source programovacom jazyku R.
Termín začatia a miesto 29.10.2019 – 17.12.2019 (každý utorok v čase od 17:00 – 19:30) zmena termínu vyhradená
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Rozsah štúdia Večerný kurz – 24 hodín (8 stretnutí po 3 hod.)
Tematické celky
  1. Jazyk R v súčasnej ekonomickej praxi. Komparácia R a ďalších softvérových produktov. Úvod do R. Práca s konzolou. R Studio. Objekty v R a manipulácia s objektami (vektory, matice, tabuľka údajov,...). Načítavanie/ukladanie údajov. R knižnice (packages). Grafika v R. Programovanie v R. Tvorba vlastných funkcií. Systém nápovedy (help). Zdroje informácií.
  2. Štatistické analýzy v jazyku R. Grafika v R.
  3. Náhodné výbery. Práca s rozdeleniami pravdepodobnosti (diskrétne, spojité). Vytvorenie simulovanej vzorky z rozdelenia. Odhady parametrov rozdelení a testy dobrej zhody. Testovanie normality.
  4. Miery rizika (VaR, CVaR).
  5. Regresná a korelačná analýza (jednoduchá, viacnásobná regresia, zovšeobecnené lineárne regresné modely (GLM), logistická regresia).
  6. Využitie simulácií Monte Carlo v oblasti teórie rizika a vo finančných analýzach. Zložené rozdelenia pravdepodobnosti.
  7. Manipulácia s údajmi/databázou údajov. Data Science v R. Data Wrangling/Data Cleaning (premenovanie premenných, triedenie dát, transformovanie dát, zosku-povanie dát, práca s filtrami, spájanie dát, identifikácia a imputácia chýbajúcich hodnôt, identifikácia a analýza anomálnych hodnôt,...).
  8. Dátová vizualizácia. Pokročilé formátovanie tabuľky. Shiny aplikácie. Machine Learning v R.
Lektor/odborný garant kurzu Ing. Michal Páleš, PhD., Katedra matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej informatiky, EU v Bratislave
Forma výučby Výučba prebieha v počítačovej miestnosti. Frekventant kurzu má k dispozícii PC, príp. môže využívať aj vlastný notebook.
Poplatky 299,- Eur bez DPH