Spoločný kurz VŠE v Prahe a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Začíname v ZS 2024/2025.

Tento inovatívny kurz je určený pre absolventov vysokých škôl alebo študentov posledného ročníka magisterského štúdia, ktorí majú v úmysle rozvíjať svoju kariéru v inštitúciách EÚ.

Kurz je koncipovaný ako príprava na výberové konania EPSO (European Personnel Selection Office)  na pozície generalistov (AD Generalists) a špecialistov (AD Specialists). Kurz Vysokej školy ekonomickej v Prahe dopĺňa prípravný kurz organizovaný Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Každý kurz je rozdelený do dvoch modulov. Oba kurzy (kurz EUBA a kurz VŠE) spolu tvoria komplexnú prípravu, ktorá pripraví uchádzačov na výberové konania na ceste za kariérou v EÚ.

Zmyslom kurzu je posilniť pozíciu Slovákov a Čechov v inštitúciách EÚ, kde sú v súčasnosti nedostatočne zastúpení.

 

Registrácia na kurz

 

Čo je cieľom kurzu?

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na výberové konania s cieľom získať zaujímavú pozíciu v inštitúciách EÚ. Účastníci budú pripravení na jednotlivé fázy výberového konania a oboznámia sa s metódami, ktoré vedú k úspechu vo výberovom konaní. Účastníci budú v malých skupinách simulovať jednotlivé fázy výberového konania a dostanú individuálnu spätnú väzbu na svoj výkon. Dozvedia sa aj o právnom postavení úradníkov EÚ podľa služobného poriadku a o možnostiach kariéry v inštitúciách EÚ. Kurz kladie dôraz na rozvoj mäkkých zručností (soft skills). Tento kurz sa zameriava najmä na počítačové testy (CBT) a prípadovú štúdiu/esej.

 

Pre koho je kurz určený?

Vzhľadom na dva typy výberových konaní (generalista a špecialista) je kurz určený pre absolventov vysokých škôl z rôznych odborov. Všeobecné výberové konanie je otvorené pre všetkých absolventov vysokých škôl (najlepšie tých, ktorí študujú odbor súvisiaci s EÚ). V prípade špecializovaných pozícií sú vítaní odborníci na technológie (IT, kybernetika, dátová analytika), absolventi prírodných vied (energetika, životné prostredie a klíma), kreatívnych disciplín (tvorba digitálneho obsahu, sociálne siete), absolventi spoločenských vied (právo, politológia), ekonómie a financií alebo jazykových disciplín (všetky úradné jazyky EÚ).

Na pozície asistentov sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie, nevyhnutná je však dostatočná prax.

 

Čo získa absolvent kurzu?

 1. Úspešný absolvent získa prehľad o služobnom poriadku EÚ, systéme výberových konaní a fungovaní inštitúcií EÚ.
 2. Zlepší si svoje analytické zručnosti a schopnosti riešiť problémy potrebné pri skúškach spôsobilosti.
 3. Zlepší si ústny a písomný prejav na témy týkajúce sa EÚ, čo je vstupenkou na kariéru v EÚ.
 4. Prehĺbi svoje zručnosti v oblasti tímovej práce alebo práce pod časovým tlakom.
 5. Získa individuálnu spätnú väzbu a rady od odborníkov na danú tému.

 

Projekt komplexnej prípravy Slovákov na kariéru v Európskej únii

Komplexná príprava je zabezpečená na základe spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Vysokou školou ekonomickou v Prahe. Príprava je rozdelená do 4 modulov.

 

Čo, kedy a kde

I. Modul Reasoning Tests (CBT) [VŠE]

 • video-prednášky a online webináre, interaktívne úlohy v Moodle.
 • online webináre v MS Teams: druhá polovica septembra 2024

 

II. Modul European Union, institutions and people [EUBA]

 • online webináre
 • termín výučby: druhá polovica októbra 2024

 

III. Modul Case Study/Esej [VŠE]

 • video-prednášky a online webináre, interaktívne úlohy v Moodle
 • online webináre v MS Teams: druhá polovica novembra 2024 a Q&A session: koniec novembra 2024

 

IV. Modul Self-presentation skills [EUBA]

 • online webináre

 

Termín výučby: prvá polovica decembra 2024

 

Čo je obsahom kurzu?

Moduly I a III

Rozdiely v jednotlivých typoch pracovných príležitostí: zmluvní zamestnanci, dočasní zamestnanci, úradníci, vyslaní národní experti a právne postavenie úradníkov EÚ podľa služobného poriadku.

Testovanie kompetencií ako filtrácia uchádzačov: verbálne uvažovanie, numerické uvažovanie, abstraktné uvažovanie (komplexná metodická príprava na typy otázok, reálny skúšobný test a spätná väzba).

Prípadová štúdia/esej a jej vypracovanie: návod, ako správne vypracovať prípadovú štúdiu/esej na tému, o ktorej sme doteraz nepočuli, napísanie testovej prípadovej štúdie/eseje, peer-review a spätná väzba.

Ako fungujú rezervné zoznamy a ako získať ponuku na prácu. Stratégie lobovania po výberovom konaní.

 

Moduly II a IV

Modul II má pripraviť účastníkov kurzu na test zo znalostí o EÚ (EU-knowledge test). S účastníkmi budú preberané viaceré tematické kapitoly: právomoci EÚ, inštitúcie a orgány EÚ, právny rámec EÚ, vybrané politiky EÚ. Súčasťou kurzu bude aj diskusia a tímová práca o preberaných témach a vypracovanie testu znalostí o EÚ.

V rámci Modulu IV si účastníci kurzu budú môcť precvičiť svoje mäkké zručnosti (soft skills), naučia sa komunikovať vhodným spôsobom s členmi výberovej komisie. Na základe simulácie interview si bude môcť každý poslucháč precvičiť, ako preukázať osobnostné vlastnosti, predovšetkým také, ktoré mu umožňujú využívať odborné vedomosti, skúsenosti v interakcii s ostatnými ľuďmi, riešiť konflikty, pracovať v tíme, riadiť a motivovať iných, pracovať samostatne a kreatívne.

Po uskutočnenom tréningu každý frekventant získa individuálnu spätnú väzbu od lektorky.

 

Organizácia kurzu

V súlade s formátom výberového konania je kurz organizovaný online s využitím kombinácie video-prednášok, podcastov, webinárov, online Q&A, študijných materiálov a skúšobných testov so spätnou väzbou. Kurz simuluje skutočné fázy výberového konania.

Kurz bude dopĺňať kurz organizovaný EUBA. EUBA poskytuje výuku 2. a 4. modulu (test znalostí o EU a „recruitment interview“)

Väčšina kurzov je flexibilná a uchádzač si môže prispôsobiť ich priebeh svojmu času. Celý kurz prebieha v angličtine.

 

Cena kurzu

V zimnom semestri 2024/2025 je počet účastníkov kurzu obmedzený na maximálne 30 osôb.

Cena kurzu je 250 EUR za dva moduly (vyučované na VŠE – na VŠE je kurz osvobodený od platby DPH) a rovnako 250 EUR za dva moduly (vyučované na EUBA).

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť po potvrdení prihlášky. Na vyžiadanie Vám vystavíme faktúru.

 

Registrácia

Na kurz sa môžete predbežne zaregistrovať na tomto linku

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na nasledovnej emailovej adrese:

 

Kontakt

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

Garantka kurzu a vedúca Katedry podnikového a európskeho práva FMV VŠE v Prahe

e-mail:

 

Doc. Nicole Grmelová pracovala v rokoch 2004 až 2008 ako interná právnička-lingvistka v Európskom parlamente v Bruseli a následne pôsobila na základe rámcovej zmluvy ako externá právnička-lingvistka na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu. Vyštudovala Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe a Právnickú fakultu Universidad de Sevilla (Španielsko). Od roku 2016 vyučuje prípravný kurz pre úradníkov EÚ na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Absolvovala školenie pre lektorov testov EPSO organizované Diplomatickou akadémiou Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky.

Študenti prípravného kurzu oceňujú najmä individuálnu spätnú väzbu, ktorú dostávajú v súvislosti s testovaním jednotlivých fáz výberového konania, ako aj zdieľanie informácií zo zákulisia života v Bruseli.

 

Registrácia na kurz