Problematika ESG a konkrétne - zadefinovanie požiadaviek na vykazovanie udržateľnosti, zmeny vyplývajúce z nariadení a smerníc EÚ v podmienkach Slovenskej republiky boli nosnými témami 1 – dňového odborného workshopu pod názvom „Vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov“ (nefinančné informácie, ESG).

Workshop organizovaný Centrom celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnil dňa 27.10.2023, za účasti zástupcov audítorských a certifikačných spoločností, pod odbornou gesciou prof. Ing. Mgr. Renáty Pakšiovej, PhD.

Odborný workshop Vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov

Odborný workshop Vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov

Odborný workshop Vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov

Odborný workshop Vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov